×
  • သုံးစွဲသူများ အနေဖြင့် MPT data SIM ဖြင့် ထိရောက်သော ဒေတာ (အင်တာနက်) ဝန်ဆောင်မှုအား နေရာဒေသမရွေး အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Data SIMs အား သုံးစွဲသူ အသုံးပြုလိုသည့် နေရာ ဒေသတွင် တစ်ခု ထက်ပိုသော device သို့မဟုတ် device အမျိုးအစား အမျိုးမျိုး ဖြင့် လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
    ( ဥပမာ- wifi mobile hotspot, dongle, handy terminal)
  • MPT၏ Data SIM ဝန်ဆောင်မှုသည် ဒေတာသီးသန့်အထူးဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သည်၊