×

MOBILE ENABLEMENT PACKAGE

Mobile Enablement Package ဆိုသည်မှာ SMS/USSD platforms ပေါ်အခြေခံ ထားသည့် ဝန်ဆောင်မှု တစ်ခု ဖြစ်ပြီး၊ စီးပွားရေး ဝန်ဆောင်မှု အသီးသီးအတွက် မိမိတို့၏ customer များသို့ ပေးပို့လိုသည့် Message များအတွက် အလိုအလျောက် ပေးပို့နိုင်ရန် ရည်ရွယ် ခြင်း ဖြစ်သည်။
MEP service မှ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုအများစုမှာ

– SMS များ ပေးပို့၍ ဝန်ဆောင်မှုအား ကြော်ငြာခြင်း

– လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်နှင့် အညီ SMS အပြန်အလှန်ပေးပို့ခြင်း

– Application security အတွက် ပေးပို့ခြင်း (ဥပမာ- internet banking, E-commerce)