• A_Kyite_Pyaw_Plus(1800x550)_10b
A_Kyite_Pyaw_Plus(750x510)HD_10b

အကြိုက်ပြော+ Voice Pack

အကြိုက်ပြော+ Voice Packကို အသုံးပြုပြီး မည်သည့် MPTဖုန်းနံပါတ်ကိုမဆို သက်သာသောနှုန်းထားဖြင့်ခေါ်ဆိုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

A Kyite Pyaw + Pack

 • ၇ရက်သုံး အကြိုက်ပြော+ Regular

  စျေးနှုန်: :၈၅၀ ကျပ်
  မိနစ် :၁၃၂ မိနစ်
  သက်တမ်: : ၇ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • ၃၀ရက်သုံး အကြိုက်ပြော+ Regular

  စျေးနှုန်: :၁၅၀၀ ကျပ်
  မိနစ် : ၂၃၄ မိနစ်
  သက်တမ်: :၃၀ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • ၉၀ ရက်သုံး အကြိုက်ပြော+ Regular

  စျေးနှုန်: :၃၉၀၀ ကျပ်
  မိနစ် : ၆၁၀ မိနစ်
  သက်တမ်: :၉၀ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • ၇ရက်သုံး အကြိုက်ပြော Autorenew

  စျေးနှုန်: :၈၃၅ ကျပ်
  မိနစ် :၁၃၂ မိနစ်
  သက်တမ်: : ၇ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • ၃၀ရက်သုံး အကြိုက်ပြော+ Auotrenew

  စျေးနှုန်: :၁၄၇၅ ကျပ်
  မိနစ် : ၂၃၄ မိနစ်
  သက်တမ်: :၃၀ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • ၉၀ ရက်သုံး အကြိုက်ပြော+ Autorenew

  စျေးနှုန်: :၃၈၄၅ ကျပ်
  မိနစ် : ၆၁၀ မိနစ်
  သက်တမ်: :၉၀ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • ၇ရက်သုံး အကြိုက်ပြော+ Regular

  စျေးနှုန်: :၈၅၀ ကျပ်
  မိနစ် :၁၃၂ မိနစ်
  သက်တမ်: : ၇ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • ၃၀ရက်သုံး အကြိုက်ပြော+ Regular

  စျေးနှုန်: :၁၅၀၀ ကျပ်
  မိနစ် : ၂၃၄ မိနစ်
  သက်တမ်: :၃၀ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • ၉၀ ရက်သုံး အကြိုက်ပြော+ Regular

  စျေးနှုန်: :၃၉၀၀ ကျပ်
  မိနစ် : ၆၁၀ မိနစ်
  သက်တမ်: :၉၀ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

  ဝယ်ယူရန်

 • ၇ရက်သုံး အကြိုက်ပြော Autorenew

  စျေးနှုန်: :၈၃၅ ကျပ်
  မိနစ် :၁၃၂ မိနစ်
  သက်တမ်: : ၇ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • ၃၀ရက်သုံး အကြိုက်ပြော+ Auotrenew

  စျေးနှုန်: :၁၄၇၅ ကျပ်
  မိနစ် : ၂၃၄ မိနစ်
  သက်တမ်: :၃၀ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • ၉၀ ရက်သုံး အကြိုက်ပြော+ Autorenew

  စျေးနှုန်: :၃၈၄၅ ကျပ်
  မိနစ် : ၆၁၀ မိနစ်
  သက်တမ်: :၉၀ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

MPT Voice Pack

ကြိုက်ရာခေါ် Pack

မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ ပြည်တွင်းဖုန်းအားလုံးကို ဈေးနှုန်းသက်သာစွာ ခေါ်ဆိုနိုင်သည့်အပြင် လက်ကျန်မိနစ်များကိုလည်း သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး (၇)ရက်အတွင်း ပေါင်းစည်းသယ်ဆောင်နိုင်မည့် ပထမဦးဆုံး Carry-Over function ပါဝင်သည့် “ ကြိုက်ရာခေါ်” Pack ကို လေးစားရပါသော သုံးစွဲသူအားလုံးအတွက် MPTက မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။

Kyite Yar Khaw Pack

 • ၇ရက်သုံး ကြိုက်ရာခေါ် ပက်ကေ့ချ်

  စျေးနှုန်း : ၄၉၇ ကျပ်

  မိနစ်များ : ၃၈ မိနစ်

  သက်တမ်း : ၇ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • ၁၅ရက်သုံး ကြိုက်ရာခေါ် ပက်ကေ့ချ်

  စျေးနှုန်း : ၉၉၇ ကျပ်

  မိနစ်များ : ၇၇ မိနစ်

  သက်တမ်း : ၁၅ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • ၃၀ရက်သုံး ကြိုက်ရာခေါ် ပက်ကေ့ချ်

  စျေးနှုန်း : ၁၉၉၇ ကျပ်

  မိနစ်များ : ၁၅၅ မိနစ်

  သက်တမ်း : ၃၀ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • ၇ရက်သုံး ကြိုက်ရာခေါ် Auto Renew

  စျေးနှုန်း : ၄၈၇ ကျပ်

  မိနစ်များ : ၃၈ မိနစ်

  သက်တမ်း : ၇ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • ၁၅ရက်သုံး ကြိုက်ရာခေါ် Auto Renew

  စျေးနှုန်း :၉၇၇ ကျပ်

  မိနစ်များ : ၇၇ မိနစ်

  သက်တမ်း : ၁၅ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • ၃၀ရက်သုံး ကြိုက်ရာခေါ် Auto Renew

  စျေးနှုန်း : ၁၉၅၇ ကျပ်

  မိနစ်များ : ၁၅၅ မိနစ်

  သက်တမ်း : ၃၀ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • ၇ရက်သုံး ကြိုက်ရာခေါ် ပက်ကေ့ချ်

  စျေးနှုန်း : ၄၉၇ ကျပ်

  မိနစ်များ : ၃၈ မိနစ်

  သက်တမ်း : ၇ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

  ဝယ်ယူရန်

 • ၁၅ရက်သုံး ကြိုက်ရာခေါ် ပက်ကေ့ချ်

  စျေးနှုန်း : ၉၉၇ ကျပ်

  မိနစ်များ : ၇၇ မိနစ်

  သက်တမ်း : ၁၅ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

  ဝယ်ယူရန်

 • ၃၀ရက်သုံး ကြိုက်ရာခေါ် ပက်ကေ့ချ်

  စျေးနှုန်း : ၁၉၉၇ ကျပ်

  မိနစ်များ : ၁၅၅ မိနစ်

  သက်တမ်း : ၃၀ရက်

  ဝယ်ယူရန်

  ဝယ်ယူရန်

 • ၇ရက်သုံး ကြိုက်ရာခေါ် Auto Renew

  စျေးနှုန်း : ၄၈၇ ကျပ်

  မိနစ်များ : ၃၈ မိနစ်

  သက်တမ်း : ၇ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

  ဝယ်ယူရန်

 • ၁၅ရက်သုံး ကြိုက်ရာခေါ် Auto Renew

  စျေးနှုန်း :၉၇၇ ကျပ်

  မိနစ်များ : ၇၇ မိနစ်

  သက်တမ်း : ၁၅ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • ၃၀ရက်သုံး ကြိုက်ရာခေါ် Auto Renew

  စျေးနှုန်း : ၁၉၅၇ ကျပ်

  မိနစ်များ : ၁၅၅ မိနစ်

  သက်တမ်း : ၃၀ရက်

  ဝယ်ယူရန်

mpt voice pack mobile

MPT Voice Package

သုံးစွဲသူများစိတ်တိုင်းကျရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ရန် Voice Package သုံးမျိုးကို MPT က မိတ်ဆက်ပေးထားပါသည်။ MPT Voice Packageများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သုံးစွဲသူများသည် တစ်မိနစ်လျှင် ၈ကျပ်အထိ သက်သာသောစျေးနှုန်းများဖြင့် MPT သုံးစွဲသူ မိတ်ဆွေ၊သူငယ်ချင်းများဆီ ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

MPT Voice Package

 • 10 mins Voice Pack

  စျေးနှုန်း : ၉၉ကျပ်
  မိနစ် : ၁၀ မိနစ်
  သက်တမ်း : ၁ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • 30 mins Voice Pack

  စျေးနှုန်း : ၂၄၉ကျပ်
  မိနစ် : ၃၀ မိနစ်
  သက်တမ်း : ၃ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • 50 mins Voice Pack

  စျေးနှုန်း : ၃၉၉ကျပ်
  မိနစ် : ၅၀ မိနစ်
  သက်တမ်း : ၃ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • 10 mins Voice Pack

  စျေးနှုန်း : ၉၉ကျပ်
  မိနစ် : ၁၀ မိနစ်
  သက်တမ်း : ၁ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • 30 mins Voice Pack

  စျေးနှုန်း : ၂၄၉ကျပ်
  မိနစ် : ၃၀ မိနစ်
  သက်တမ်း : ၃ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • 50 mins Voice Pack

  စျေးနှုန်း : ၃၉၉ကျပ်
  မိနစ် : ၅၀ မိနစ်
  သက်တမ်း : ၃ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

mpt sms pack

အကြိုက်ပို့ ပက်ကေ့ချ်

MPTမှ တန်ဖိုးထားလေးစားရပါသော သုံးစွဲသူများအားလုံးအတွက် ကိုယ်ချစ်ခင်ရတဲ့ မိသားစု၊ မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်းများနဲ့ ပိုမိုဆက်သွယ်နိုင်ရန် သက်သာသောနှုန်းထားဖြင့် MPT အချင်းချင်း SMS များ စိတ်ကြိုက်ပေးပို့နိုင်သော အကြိုက်ပို့ ပက်ကေ့ချ်ကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။

A Kyite Poh

 • အကြိုက်ပို့ ၂၄ နာရီ ပက်ကေ့ချ်

  ဈေးနှုန်း : ၁၉၈ ကျပ်
  SMS အရေအတွက်(on-net) : ၁,၀၀၀
  သက်တမ်း : ၂၄ နာရီ

  ဝယ်ယူရန်

 • အကြိုက်ပို့ ၇ ရက် ပက်ကေ့ချ်

  ဈေးနှုန်း :၄၉၈ ကျပ်
  SMS အရေအတွက်(on-net) : ၅,၀၀၀
  သက်တမ်း : ၇ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • <h3 >အကြိုက်ပို့ ရက် ၃၀ ပက်ကေ့ချ်</h3>
  <p> ဈေးနှုန်း : ၉၉၈ ကျပ် </p>
  <p> SMS အရေအတွက်(on-net) : အကန့်အသတ်မရှိ </p>
  <p> သက်တမ်း : ၃၀ ရက် </p>
  <p> ဝယ်ယူရန် : *2427*3#</p>
  <a class=” btn-blue” href=” https://bit.ly/PackPurchaseWeb” tabindex=” 0″>ဝယ်ယူရန်</a>

 • အကြိုက်ပို့ ၂၄ နာရီ ပက်ကေ့ချ်

  ဈေးနှုန်း : ၁၉၈ ကျပ်
  SMS အရေအတွက်(on-net) : ၁,၀၀၀
  သက်တမ်း : ၂၄ နာရီ

  ဝယ်ယူရန်

 • အကြိုက်ပို့ ၇ ရက် ပက်ကေ့ချ်

  ဈေးနှုန်း :၄၉၈ ကျပ်
  SMS အရေအတွက်(on-net) : ၅,၀၀၀
  သက်တမ်း : ၇ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • <h3 >အကြိုက်ပို့ ရက် ၃၀ ပက်ကေ့ချ်</h3>
  <p> ဈေးနှုန်း : ၉၉၈ ကျပ် </p>
  <p> SMS အရေအတွက်(on-net) : အကန့်အသတ်မရှိ </p>
  <p> သက်တမ်း : ၃၀ ရက် </p>
  <p> ဝယ်ယူရန် : *2427*3#</p>
  <a class=” btn-blue” href=” https://bit.ly/PackPurchaseWeb” tabindex=” 0″>ဝယ်ယူရန်</a>

best operator in Myanmar