ပုံမှန်ခေါ်ဆိုခ နှုန်းထားများ

Base Tariff အစီအစဉ်ကို အသစ်လျှောက်ထားရယူနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော် လက်ရှိတွင် Base Tariffအစီအစဉ်ကို အသုံးပြုနေသူများသည် အောက်ပါနှုန်းထားများအတိုင်း ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်နေမည်ဖြစ်ပါသည်။
အင်တာနက် သုံးစွဲခ နှုန်းထားများ
အများဆုံးရရှိနိုင်သော အမြန်နှုန်းမှာ 256kbps ဖြစ်ပြီး တစ်မိနစ်လျှင် (၄)ကျပ်ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Base tariff အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် 4G/LTE ကိုအသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ 4G/LTE ကိုအသုံးပြုလိုပါက ဆွေသဟာအစီအစဉ် (*234*2#) သို့ခေါ်ဆိုကာရယူနိုင်ပါတယ်။

Voice Call & SMS Tariff

 • MPT ဖုန်းအချင်းချင်း ခေါ်ဆိုမှု

  သုံးစွဲမှုများသည့်အချိန်
  (မနက် ၇ နာရီ မှ ည ၁၁ နာရီအထိ)

  တစ်မိနစ်လျှင် ၅၀ ကျပ်

  SMS : တစ်စောင်လျှင် ၂၅ ကျပ်

 • MPT ဖုန်းအချင်းချင်း ခေါ်ဆိုမှု

  သုံးစွဲမှုနည်းသည့်အချိန်
  (ည ၁၁ နာရီ မှ မနက် ၇ နာရီအထိ)

  တစ်မိနစ်လျှင် ၂၅ ကျပ်

  SMS : တစ်စောင်လျှင် ၂၅ ကျပ်

 • အခြားဖုန်းများ ခေါ်ဆိုမှု

  သုံးစွဲမှုများသည့်အချိန်
  (မနက် ၇ နာရီ မှ ည ၁၁ နာရီအထိ)

  တစ်မိနစ်လျှင် ၅၀ ကျပ်

  SMS : တစ်စောင်လျှင် ၂၅ ကျပ်

 • အခြားဖုန်းများ ခေါ်ဆိုမှု

  သုံးစွဲမှုနည်းသည့်အချိန်
  (ည ၁၁ နာရီ မှ မနက် ၇ နာရီအထိ)

  တစ်မိနစ်လျှင် ၅၀ ကျပ်

  SMS : တစ်စောင်လျှင် ၂၅ ကျပ်

သင်စိတ်ဝင်စားနိုင်သော ပရိုမိုးရှင်းများ

best operator in myanmar

ထောဘီ ၅ ဆ

စျေးနှုန်း : ၉၈၀ကျပ်=၅,၀၀၀ကျပ်
မိနစ် : MPT-MPT ၁၅၃ မိနစ်
ဒေတာပမာဏ : ၄၆၇ MB
MPT-MPT SMS : ၂၅၀

ပိုမို ကြည့်ရှု့ရန် ဝယ်ယူရန်
best operator in myanmar

All in One HtawB 10X

စျေးနှုန်း : ၃၀၀၀ကျပ်= ၃၀၀၀၀ကျပ်
Direct USSD : *5010*1*1#
SMS : 1332 သို့ 30000 ဟုပေးပို့ရန်
သက်တမ်း : ၁၅ ရက်

ပိုမို ကြည့်ရှု့ရန် ဝယ်ယူရန်
best operator in myanmar

Kyite Yar Khaw Pack

စျေးနှုန်း : ၄၉၇ ကျပ်
မိနစ်များ : ၃၈ မိနစ်
သက်တမ်း : ၇ ရက်
ဝယ်ယူရန် : *997#

ပိုမို ကြည့်ရှု့ရန် ဝယ်ယူရန်
best operator in myanmar

A Kyite Poh

ဈေးနှုန်း : ၁၉၈ ကျပ်
SMS အရေအတွက်(on-net) : ၁,၀၀၀
သက်တမ်း : ၂၄ နာရီ
ဝယ်ယူရန် : *2427*1#

ပိုမို ကြည့်ရှု့ရန် ဝယ်ယူရန်
best operator in myanmar

Data Carry Plus

ဈေးနှုန်း : ၆၉၉ ကျပ်
ဒေတာပမာဏ : ၂၅၀ MB
သက်တမ်း : ၃၀ ရက်
ဝယ်ယူရန် USSD : *777*1#

ပိုမို ကြည့်ရှု့ရန် ဝယ်ယူရန်
best operator in myanmar

Data Carry Plus Auto Renew

ဈေးနှုန်း : ၉၇၉ ကျပ်
Data ပမာဏ : 470MB
သက်တမ်း : ၃၀ ရက်
Common USSD : *777#

ပိုမို ကြည့်ရှု့ရန် ဝယ်ယူရန်
best operator in myanmar

A Kyite Pyaw Pack

စျေးနှုန်: :၈၅၀ ကျပ်
မိနစ် :၁၃၂ မိနစ်
သက်တမ်: : ၇ ရက်
Direct USSD :*600*3#

ပိုမို ကြည့်ရှု့ရန် ဝယ်ယူရန်
best operator in myanmar

A Kyite Poh Auto Renewal

စျေးနှုန်း : ၄၈၈ကျပ်

SMS အရေအတွက်(on-net): ၅,၀၀၀

သက်တမ်း: ၇ ရက်

ဝယ်ယူရန်: *2427*2*3#

ပိုမို ကြည့်ရှု့ရန် ဝယ်ယူရန်

စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ

၁။ ဒေတာသုံးစွဲမှုအတွက် အများဆုံးရရှိနိုင်သော အမြန်နှုန်းမှာ 256kbps ဖြစ်ပြီး တစ်မိနစ်လျှင် (၄)ကျပ်ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၂။ Base tariff အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် 4G/LTE ကိုအသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။

၃။ MPT ဖုန်းအချင်းချင်း ခေါ်ဆိုမှု အတွက် သုံးစွဲမှုများသည့်အချိန်(မနက် ၇ နာရီ မှ ည ၁၁ နာရီအထိ) တစ်မိနစ်လျှင် ၅၀ ကျပ် နှင့် သုံးစွဲမှုနည်းသည့်အချိန်(ည ၁၁ နာရီ မှ မနက် ၇ နာရီအထိ) တစ်မိနစ်လျှင် ၂၅ကျပ်၊ အခြားဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအတွက် သုံးစွဲမှုများသည့်အချိန်(မနက် ၇ နာရီ မှ ည ၁၁ နာရီအထိ) တစ်မိနစ်လျှင် ၅၀ ကျပ် နှင့် သုံးစွဲမှုနည်းသည့်အချိန်(ည ၁၁ နာရီ မှ မနက် ၇ နာရီအထိ) တစ်မိနစ်လျှင် ၅၀ကျပ်၊ စာတိုပေးပို့ခ ၁ စောင်လျှင် ၂၅ ကျပ် ဖြစ်သည်။

၄။ နိုင်ငံတော် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီက ကြေညာခဲ့သော ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေပြင်ဆင်ချက်အရ ၊၂၀၂၂ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၆) ရက်နေ့မှစ၍ အင်တာနက်ဒေတာ အသုံးပြုမှုအပေါ်တွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် (၁၅%) နှုန်းထားဖြင့်ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်သည်။

၅။ စာတိုပေးပို့မှု နှင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတို့ အတွက် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အား ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပဲ မှုလအတိုင်း (၅%)ဖြင့် ဆက်လက်ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်သည်။

၆။ ပြည်တွင်းခေါ်ဆိုမှုနှုန်းထားများကို (၆) စက္ကန့် နှုန်းထားဖြင့်သာ သတ်မှတ်ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၇။ Base Tariff အစီအစဉ်ကို အသစ်လျှောက်ထားရယူနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။

၈။ Base Tariff အစီအစဥ်တွင် ပါဝင်ခြင်းအားဖြင့်၊ ဤပြင်ဆင်ထားသော စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအား လက်ရှိ အစီအစဥ်ရယူထားသော MPT အသုံးပြုသူများမှ သဘောတူလက်ခံပါသည်။

၉။ https://www.mpt.com.mm/en/terms-conditions-ver-2/ တွင် ဖော်ပြထားသော MPT ၏အထွေထွေစည်းကမ်းချက်များသည်လည်းဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် အကျုံးဝင်သက်ဆိုင်မည် ဖြစ်သည်။

best operator in Myanmar