ယူထား ဒေတာ ၀န်ဆောင်မှု ဆိုတာဘာလဲ?

MPT သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် လက်ကျန်ဒေတာ လျော့နည်းနေသည့်အချိန်တိုင်းတွင် ဆက်လက် အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် “Yu Htar DATA” ဝန်ဆောင်မှုမှ ဒေတာပက်ကေ့ချ်ကို ချေးယူနိုင်ပါသည်။ “Yu Htar DATA” ဝန်ဆောင်မှုကို အရေးပေါ် အခြေအနေများနှင့် ဒေတာ၀ယ်ယူရန် လွယ်ကူခြင်းမရှိသည့် အခြေအနေများတွင် *900# ကိုခေါ်ဆို၍ ဒေတာ ချေးယူနိုင်ပါသည်။ သင်၏ဒေတာချေးငွေပမာဏ ကန့်သတ်ချက်အပေါ် မူတည်၍ 350 MB၊ 470 MB၊ 615 MB၊ 1290 MB နှင့် 2160 MB တို့ကို ချေးယူနိုင်ပါသည်။ ဒေတာပက်ကျသင့်ငွေ နှင့် ၀န်ဆောင်ခကို သင်၏ ဖုန်းဘေလ်  လက်ကျန်ပေါ်မူတည်၍ နောက်တစ်ကြိမ် ငွေဖြည့်သွင်းရာတွင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း (သို့) အပြည့်အ၀ ဖြတ်တောက်သွားပါမည်။

သတ်မှတ်ထားသော သင်၏ ဒေတာပက်ကေ့ချ်  ချေးငွေပမာဏပေါ်မူတည်၍ အောက်တွင် ဖော်ပြပါဇယားအတိုင်း ပမာဏများကို ချေးယူနိုင်ပါသည်။

 • ယူထား ဒေတာ ဝန်ဆောင်မှု

  ဒေတာပက်ကျသင့်ငွေ: ၇၉၉ ကျပ်

  ဒေတာပမာဏ: ၃၅၀ MB

  ၀န်ဆောင်ခ: ၆၀ ကျပ်

  စုစုပေါင်းကျသင့်ငွေ: ၈၅၉ ကျပ်

  သက်တမ်း: ၃၀ ရက်

  Direct USSD : *900#

  ဝယ်ယူရန်
 • ယူထား ဒေတာ ဝန်ဆောင်မှု

  ဒေတာပက်ကျသင့်ငွေ: ၉၉၉ ကျပ်

  ဒေတာပမာဏ: ၄၇၀ MB

  ၀န်ဆောင်ခ:၁၀၀ ကျပ်

  စုစုပေါင်းကျသင့်ငွေ: ၁၀၉၉ ကျပ်

  သက်တမ်း: ၃၀ ရက်

  Direct USSD : *900#

  ဝယ်ယူရန်
 • ယူထား ဒေတာ ဝန်ဆောင်မှု

  ဒေတာပက်ကျသင့်ငွေ: ၁၂၉၉ ကျပ်

  ဒေတာပမာဏ:၆၁၅ MB

  ၀န်ဆောင်ခ:၁၃၀ ကျပ်

  စုစုပေါင်းကျသင့်ငွေ: ၁၄၂၉ ကျပ်

  သက်တမ်း: ၃၀ ရက်

  Direct USSD : *900#

  ဝယ်ယူရန်
 • ယူထား ဒေတာ ဝန်ဆောင်မှု

  ဒေတာပက်ကျသင့်ငွေ: ၁၇၉၉ ကျပ်

  ဒေတာပမာဏ:၈၆၀ MB

  ၀န်ဆောင်ခ:၁၈၀ ကျပ်

  စုစုပေါင်းကျသင့်ငွေ: ၁၉၇၉ ကျပ်

  သက်တမ်း: ၃၀ ရက်

  Direct USSD : *900#

  ဝယ်ယူရန်
 • ယူထား ဒေတာ ဝန်ဆောင်မှု

  ဒေတာပက်ကျသင့်ငွေ: ၂၆၉၉ ကျပ်

  ဒေတာပမာဏ:၁၂၉၀ MB

  ၀န်ဆောင်ခ:၂၇၀ ကျပ်

  စုစုပေါင်းကျသင့်ငွေ: ၂၉၆၉ ကျပ်

  သက်တမ်း: ၃၀ ရက်

  Direct USSD : *900#

  ဝယ်ယူရန်
 • ယူထား ဒေတာ ဝန်ဆောင်မှု

  ဒေတာပက်ကျသင့်ငွေ: ၄၄၉၉ ကျပ်

  ဒေတာပမာဏ:၂၁၆၀ MB

  ၀န်ဆောင်ခ:၄၅၀ ကျပ်

  စုစုပေါင်းကျသင့်ငွေ: ၄၉၄၉ ကျပ်

  သက်တမ်း: ၃၀ ရက်

  Direct USSD : *900#

  ဝယ်ယူရန်

ယူထား ဒေတာ ဝန်ဆောင်မှုကို ဘယ်လိုရယူမလဲ?

mpt

Yu Htar Data service

mpt

Yu Htar Data service

ယူထား ဒေတာ ဝန်ဆောင်မှုကို ဘယ်လိုရယူမလဲ?

စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ

အောက်ဖော်ပြပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့်ကိုက်ညီသူများသည် “Yu Htar Data” ဝန်ဆောင်မှုမှ ဒေတာ ပက်ကေ့ချ်ကို ချေးယူနိုင်ပါသည်။

၁။ ဤဝန်ဆောင်မှုသည် Prepaid သုံးစွဲသူများအတွက်သာ ဖြစ်ပါသည်။

၂။ သင်၏ဆင်းကတ်သည် Blacklist တွင် ရှိမနေရပါ။

၃။ သင်၏ဆင်းကတ်သည် MPT ကွန်ရက်တွင် အသုံးပြုသည့် ရက်သက်တမ်းမှာ ရက်(၃၀) အထက် ရှိရပါမည်။

၄။ သင်သည် လွန်ခဲ့သော ရက် (၉၀)အတွင်း ဖုန်းဘေလ် အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ် ဖြည့်ထားရပါမည်။

၅။ သင်သည် လွန်ခဲ့သော ရက် (၉၀)အတွင်း ဖုန်းဘေလ် အနည်းဆုံး (၃၀၀၀)ကျပ် ဖြည့်သွင်းထားရပါမည်။

မေးလေ့မေးထရှိသော မေးခွန်းများ

၁။ “Yu Htar DATA” ၀န်ဆောင်မှုဆိုတာဘာလဲ?

MPT သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် လက်ကျန်ဒေတာ လျော့နည်းနေသည့်အချိန်တွင် MPT ၏ “Yu Htar DATA” ဝန်ဆောင်မှုမှ ဒေတာပက်ကေ့ချ်ကို ချေးယူ၍ ဆက်လက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ “Yu Htar DATA” ဝန်ဆောင်မှုကို အရေးပေါ် အခြေအနေများနှင့် ဒေတာ၀ယ်ယူရန် လွယ်ကူခြင်းမရှိသည့် အခြေအနေများတွင် *900# ကိုခေါ်ဆို၍ ဒေတာ ချေးယူနိုင်ပါသည်။

၂။ “Yu Htar DATA” ၀န်ဆောင်မှုမှ ဒေတာပက်ကေ့ချ် ဘယ်လိုချေးယူရမလဲ?

“Yu Htar DATA” ၀န်ဆောင်မှုမှ ဒေတာပက်ကေ့ချ် ချေးယူရန် အောက်တွင်ဖော်ပြပါအတိုင်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။

 • *900# ကိုခေါ်ဆိုပြီး ဒေတာပက်ကေ့ချ်ချေးယူခြင်း
 • 9000 သို့ သင်ချေးယူလိုသော ဒေတာပမာဏ (350, 470, 615, 860, 1290, 2160) ကို စာတို (SMS) ပေးပို့၍ ဒေတာပက်ကေ့ချ် ချေးယူခြင်း
 • MPT4U application မှတဆင့် ဒေတာပက်ကေ့ချ် ချေးယူခြင်း

၃။ “Yu Htar DATA” ၀န်ဆောင်မှုမှ ဒေတာပက်ကေ့ချ်ချေးယူရန် ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေလိုအပ်ပါသလဲ?

“Yu Htar DATA” ၀န်ဆောင်မှုမှ ဒေတာပက်ကေ့ချ် ချေးယူရန် အောက်တွင်ဖော်ပြပါအခြေအနေများ လိုအပ်ပါသည်။

 • သင်သည် Pre-Paid အသုံးပြုသူ ဖြစ်ရပါမည်။
 • သင်၏ဆင်းကတ်သည် Blacklist တွင် ရှိမနေရပါ။
 • သင်၏ဆင်းကတ်သည် MPT ကွန်ရက်တွင် အသုံးပြုသည့် ရက်သက်တမ်းမှာ ရက်(၃၀) အထက် ရှိရပါမည်။
 • သင်သည် လွန်ခဲ့သော ရက်(၉၀)အတွင်း ဖုန်းဘေလ် အနည်းဆုံး (၁) ကြိမ် ဖြည့်ထားရပါမည်။
 • သင်သည် လွန်ခဲ့သော ရက်(၉၀)အတွင်း ဖုန်းဘေလ် အနည်းဆုံး (၃၀၀၀)ကျပ် ဖြည့်သွင်းထားရပါမည်။
 • သင်ဒေတာချေးယူနိုင်သောပမာဏကို MPT ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်သွင်းသော ပမာဏနှင့် ဖြည့်သွင်းသည့်အကြိမ် ပေါ်မူတည်၍ ကန့်သတ်တွက်ချက်ပါမည်။
 • နောက်တစ်ကြိမ် ဒေတာ ထပ်မံချေးယူလိုပါက ယခင်ယူထားသောချေးငွေကို အရင်ပေးချေရန် လိုအပ်ပါသည်။

၄။ “Yu Htar DATA” ၀န်ဆောင်မှုမှ ဒေတာဘယ်လောက်ထိချေးယူနိုင်သလဲ?

သတ်မှတ်ထားသော သင်၏ ဒေတာပက်ကေ့ချ်  ချေးငွေပမာဏပေါ်မူတည်၍ အောက်တွင် ဖော်ပြပါဇယားအတိုင်း ပမာဏများကို ချေးယူနိုင်ပါသည်။

ချေးယူနိုင်သောဒေတာပမာဏ သက်တမ်း ဒေတာပက်ကျသင့်ငွေ ၀န်ဆောင်ခ စုစုပေါင်းကျသင့်ငွေ
၃၅၀ MB ၃၀ ရက် ၇၉၉ ကျပ် ၆၀ ကျပ် ၈၅၉ ကျပ်
၄၇၀ MB ၃၀ ရက် ၉၉၉ ကျပ် ၁၀၀ ကျပ် ၁၀၉၉ ကျပ်
၆၁၅ MB ၃၀ ရက် ၁၂၉၉ ကျပ် ၁၃၀ ကျပ် ၁၄၂၉ ကျပ်
၈၆၀ MB ၃၀ ရက် ၁၇၉၉ ကျပ် ၁၈၀ ကျပ် ၁၉၇၉ ကျပ်
၁၂၉၀ MB ၃၀ ရက် ၂၆၉၉ ကျပ် ၂၇၀ ကျပ် ၂၉၆၉ ကျပ်
၂၁၆၀ MB ၃၀ ရက် ၄၄၉၉ ကျပ် ၄၅၀ ကျပ် ၄၉၄၉ ကျပ်

ဒေတာပက် ကျသင့်ငွေ နှင့် ၀န်ဆောင်ခကို သင်၏ဖုန်းဘေလ်လက်ကျန်ပေါ်မူတည်၍ နောက်တစ်ကြိမ် ငွေဖြည့်သွင်းရာတွင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း (သို့) အပြည့်အ၀ ဖြတ်တောက်သွားပါမည်။

၅။ ချေးယူထားသော ဒေတာပက်ကေ့ချ်ကိုဘာတွေအသုံးပြုနိုင်သလဲ?

ချေးယူထားသော ဒေတာပက်ကေ့ချ်သည် ဒေတာ၀န်ဆောင်မှု အားလုံးတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

၆။ ချေးယူထားသော ဒေတာပက်ကေ့ချ် အသုံးပြုနိုင်သောသက်တမ်းကဘယ်လောက်လဲ?

ချေးယူထားသော ဒေတာပက်ကေ့ချ် အသုံးပြုနိုင်သော သက်တမ်းမှာ ရက် (၃၀) ဖြစ်ပါသည်။

၇။ “Yu Htar DATA” ၀န်ဆောင်မှုမှာ ကျန်ရှိနေတဲ့ ကြွေးကျန်ကိုဘယ်လိုစစ်ဆေးနိုင်ပါသလဲ?

 • *900*7# ကိုခေါ်ဆိုပါ။
 • Dial *900# ကိုခေါ်ဆိုပါ   >   အသေးစိတ်   >   ပေးရန်ကျန်ငွေ
 • MPT4U Application မှတစ်ဆင့် စစ်ဆေးခြင်း

၈။ “Yu Htar DATA” ၀န်ဆောင်မှုမှ သင်၏ဒေတာပက်ကေ့ချ်ချေးငွေရယူနိုင်သောပမာဏကို ဘယ်လိုစစ်ဆေးနိုင်ပါသလဲ?

 • *900*9# ကိုခေါ်ဆိုပါ။
 • Dial *900# ကိုခေါ်ဆိုပါ   >  အသေးစိတ်   >  ချေးငွေရယူရန် စစ်ဆေး
 • MPT4U Application မှတစ်ဆင့် စစ်ဆေးခြင်း

၉။ “Yu Htar DATA” ၀န်ဆောင်မှုမှ သင်၏ ဒေတာပက်ကေ့ချ် ချေးငွေမှတ်တမ်းကို ဘယ်လိုစစ်ဆေးနိုင်ပါသလဲ?

 • *900*5# ကိုခေါ်ဆိုပါ။
 • Dial *900# ကိုခေါ်ဆိုပါ  >  အသေးစိတ်  >  ချေးငွေမှတ်တမ်း

၁၀။ MPT မှ ဒေတာပက်ကေ့ချ် ချေးငွေပမာဏ ကန့်သတ်ချက်ကို ဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားပါသလဲ?

ဒေတာပက်ကေ့ချ် ချေးငွေပမာဏ ကန့်သတ်ချက်ကို အောက်တွင် ဖော်ပြပါအချက်များကို အခြေခံ၍ သတ်မှတ်ထားပါသည်။

 • ဖုန်းဘေလ် ဖြည့်သွင်းသည့် အကြိမ်အရေအတွက်
 • ဖုန်းဘေလ် ဖြည့်သွင်းသောပမာဏ
 • MPT ကွန်ရက်တွင် အသုံးပြုသော ရက် အရေအတွက်

၁၁။ မိမိမှာ ဒေတာပက်ကေ့ချ်ချေးငွေ 470 MB ဘဲချေးယူနိုင်ပြီး အခြား MPT အသုံးပြုသူမှာ 2160 MB အထိချေးယူနိုင်တာဘာကြောင့်ပါလဲ?

သင်၏ ဒေတာပက်ကေ့ချ် ချေးငွေပမာဏကို အောက်တွင် ဖော်ပြပါအချက်များကို အခြေခံ၍ ကန့်သတ်ချက်များကို စနစ် (System) မှ သတ်မှတ်ပါသည်။

 • ဖုန်းဘေလ် ဖြည့်သွင်းသည့် အကြိမ်အရေအတွက်
 • ဖုန်းဘေလ် ဖြည့်သွင်းသောပမာဏ
 • MPT ကွန်ရက်တွင် အသုံးပြုသော ရက် အရေအတွက်

သင်၏ ဒေတာ ပက်ကေ့ချ် ချေးငွေပမာဏကို တိုးမြှင့်ပြီး ပမာဏများများ ရရှိနိုင်ရန် MPT ကွန်ရက်ကို အမြဲအသုံးပြုနေပြီး ဖုန်းဘေလ် မကြာခဏ ဖြည့်သွင်းမှု ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။

best operator in Myanmar